Information Laddstolpar

 • Föreningen har nu installerat laddstolpar för elbilar på parkeringsplats 1-5 samt 17-21
 • Plats kommer att erbjuds de som idag har en parkeringsplats och en elbil/laddhybrid.
 • Ingen får förtur till dessa laddplatser utan måste stå i vanlig kö till parkering.
 • De boende som idag har en parkering och har fått laddstolpe installerad utan att ha en sådan bil kan således komma behöva erbjudas en annan p-plats inom föreningen.
 • Detta sker dock bara om det finns boende med elbil som fått erbjudande om parkeringsplats eller har en parkering idag utan laddningsmöjlighet.
 • Kostnad för parkering med laddstolpe om man har en elbil kommer att bli 550 kr/månad plus elförbrukning. Förbrukningen kommer att mätas individuellt och stolpen kommer att aktiveras med hjälp av tagg/app från Rexolution, debitering av förbrukad el (4 sek/kwh) kommer att ske genom deras tjänst.
 • Har du en plats med laddstolpe men saknar elbil kommer kostnaden att vara oförändrad alltså 350 kr/månad.
 • Systemet kommer att driftsättas under Q2 2023 (tidigast 1 april)
 • Administrationen av parkeringsplatser sköts av våran förvaltare Storholmen. Om du idag har en parkeringsplats och behöver få tillgång till en med laddmöjlighet så kontaktar du dem via www.storholmendirekt.se eller tel. 08-520 252 00
 • The tenant owners association has now installed charging posts for electric cars in parking space 1-5 and 17-21.
 • Space will be offered to those who currently have a parking space and an electric car/plug in hybrid.
 • No one gets priority access to these charging points, but must stand in a regular queue for parking.
 • The residents who currently have a parking lot and have had a charging post installed without having such a car might need to be offered another parking space within the property.
 • This will only occur if there are residents with electric cars who have been offered a parking space or have a parking today without charging possibility.
 • Cost for parking space with a charging post if you have an electric car will be SEK 550 a month plus electric consumption. Consumption will be measured individually and the charging will be activated using a tag/app from Rexolution. Billing for the used power (4 sek/kwh) will be done through their service.
 • If you have a parking space with a charging post but do not have an electric car, the cost will remain unchanged, ie SEK 350 a month.
 • The system will be deployed in Q2 2023 (April 1 at the earliest)
 • The administration of parking spaces is handled by our property manager Storholmen. If you currently have a parking space and need access to one with charging options, please contact them via www.storholmendirekt.se or tel. 08-520 252 00