Stämma

Ordinarie föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta organ. En av de viktigaste funktionerna stämman har är att välja styrelse, styrelsesuppleanter, revisorer och valberedning för föreningen. På stämman diskuteras och bestäms även förslag som kommit in till styrelsen eller som aktualiserats av den sittande styrelsen. Alla punkter som ska behandlas ska finnas med på dagordningen. Vill man som medlem lämna ett förslag eller ta upp en fråga på stämman så lämnar man in en motion till styrelsen. En kallelse går ut till alla medlemmar tidigast sex veckor och senast 2 veckor innan stämman ska hållas.

Extra föreningsstämma
En extrastämma får endast behandla den/de frågor den är kallade för, och kan påkallas av följande skäl:

  • Styrelsen kallar till extra stämma
  • Revisorerna kallar till extra stämma
  • Om 10% av medlemmarna skriftligen begär det hos styrelsen

Tidigast sex veckor och senast två veckor innan extra stämman hålls, ska medlemmarna fått en kallelse.

Fullmakt
Om du inte kan närvara på en stämma så har du möjlighet att skicka ett ombud med fullmakt. Endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara ombud.

Tänk på att:

  • Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst.
  • Ingen får som ombud företräda mer än en medlem.
  • Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Ladda ned: Fullmakt