Parkering

De regler som finns gällande områdets parkereingar ser ut enligt nedan:
* All parkering är förbjuden på Tempelekots område förutom på den egna förhyrda p-platsen, där parkeringtillstånd ska användas och placeras väl synligt i bilens vindruta.
* Parkeringstillstånden är utfärdade på p-plats-nummer. Dessa ska alltid placeras väl synligt i bilens vindruta.
* Parkering utanför garage är ej tillåten. Se gällande förbudsskylt.
* All parkering på gården är endast tillåten i högst 10 minuter. Detta för att underlätta vid i- och urlastning ur fordon.
* Vid behov kan särskilt parkeringstillstånd sökas. Vänd dig till någon i
styrelsen eller e-posta info@tempelekot.se.

Följs inte dessa enkla regler vid parkering på vårt område, riskerar bilens innehavare att bötfällas av Länsparkerings bevakning AB.

Alltså: parkering på Tempelekots område är endast tillåten på förhyrda parkeringar (med väl synligt gällande p-tillstånd) och inuti hyrt garage.
All övrig parkering hänvisas till kommunens mark vid intilliggande gator och den 7-dygns-parkering som finns.